HAMİLELİK DİYABETİ RİSKİNE KARŞI TARAMA TESTİ YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Hamilelik Diyabeti riskine karşı tarama testi yaptırmayı ihmal etmeyin.